Sluníčko svítí všem dětem

Dovolte, abychom Vám sdělili několik informací a zajímavostí o naší mateřské škole Sluníčko - škole plné pohody.

Naše MŠ má čtyři třídy, z nichž ve dvou jsou děti 3 - 4,5 leté a v dalších jsou nejstarší děti - předškoláci a děti s odkladem školní docházky. S dětmi pracuje stabilní kolektiv 9 zkušených kvalifikovaných učitelek, které si neustále prohlubují a rozšiřují svoje pedagogické vzdělání a využívají při práci nejnovějších metod. Hlavním cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte při společných, skupinových i individuálních činnostech.

Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. Kromě těchto pravidelných činností zde nabízíme dětem mnoho zájmových kroužků - Flétnička, Angličtinka, Šikulka (keramický), Koťátka (jóga pro zdraví a radost z pohybu), Skřivánek a Tuláček (turistický). Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Velký zájem je také o tanečky Magic Baby, které vede profesionálně p. Dostál. Ve školce pracují logopedické asistentky, které dokáží včas zachytit vadu řeči a doporučit vhodnou nápravu. I při takto bohatém programu dětem zbývá spousta času na volnou hru, která je pro ně v předškolním věku nejdůležitější pro rozvoj sociálních vztahů mezi vrstevníky. Děti mají k dispozici mnoho hraček, naučných her (velmi oblíbené jsou hry a hračky ze dřeva), tělovýchovných pomůcek a rozmanité vybavení zahrady.

K nejhezčím okamžikům v roce u nás patří oslava nejrůznějších svátků - Čas jablíčkové vůně, Vánoce, Karneval, Velikonoce, Den matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem…. Děti se aktivně zapojují do výzdoby třídy a školky, připravují dárečky a společně s rodiči pak vychutnávají atmosféru nevšedních dní.

Každým rokem předškoláci navštěvují ZŠ, spolupracujeme s DSS a knihovnou, kde vystavujeme výtvarné práce dětí. Od ledna Vám v „Noční školičce“ můžeme nabídnout dohlídání dětí po skončení provozu MŠ a noční hlídání dětí.

Několikrát ročně – dle zájmu rodičů - vyjíždíme na školku v přírodě, nejméně jednou za měsíc se uskutečňuje divadelní představení a různé další akce. Stále pracujeme na zkvalitňování vybavení tříd i školní zahrady. V naší školní kuchyni pro děti připravují paní kuchařky pestrá jídla s respektováním zásad zdravé výživy s každodenní dávkou ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn po celý den, děti si samy volí velikost porce a zvykají si na správné stolování.

Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů. Mnoho našich "žáčků", teď již samostatných školáků, se za námi chodí podívat, pochlubit se svými školními úspěchy a zavzpomínat na dny u nás strávené. Snažíme se, aby se naše škola stala v dnešní uspěchané době "oázou" klidu a pohody. Byly bychom rády, kdyby se děti do Sluníčka těšily a čas v něm strávený považovaly za příjemnou součást svého života. Chceme dětem nabízet pocit bezpečí, stát se místem, na které si i v dospělosti rády vzpomenou.

Těšíme se na Vás a věříme, že se u nás bude líbit i Vašemu dítěti.