Česku chybějí přesná kritéria pro hodnocení kvality preventivních oprav asfaltových vozovek

Více než 200 let po průmyslové revoluci má většina výrobků a staveb přesně definované technické parametry pro zhodnocení kvality, zvláště pokud je na nich nebo na jejich vlastnostech závislá bezpečnost osob či majetku. Tato kritéria – vyjádřená většinou pomocí fyzikálně-chemických veličin – upravuje řada světových, evropských i českých technických norem. Obdobné je to i v případě kvality materiálů a stavby nových asfaltových vozovek, které se v České republice věnuje soustava předpisů ČSN 7361xx . Tento rozsáhlý soubor předpisů bohužel vůbec neobsahuje kritéria ani postupy, na jejichž základě by bylo možné posoudit kvalitu provedených oprav na pozemních komunikacích.

Společnost FUTTEC, která je autorem a dodavatelem inovativní mikrovlnné technologie pro preventivní opravy asfaltových vozovek, proto srovnala kvalitu oprav výtluků na vozovkách v Kutné Hoře, provedené právě její technologií, přímo s požadavky na novou vozovku. Výsledné hodnoty kvality oprav technologií FUTTEC, naměřené nezávislou zkušební laboratoří, je překonaly u všech testovaných parametrů.

Technické parametry pro hodnocení kvality provedení asfaltových vozovek jsou stanovené v ČSN 73 6121 (Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody). O trvanlivosti nové vozovky nebo její opravy pak rozhodují především kvalita použité asfaltové směsi, pevnost spojení vrstev ložní a obrusné vrstvy a míra zhutnění obrusné vrstvy. Právě tato kritéria si nechala otestovat společnost FUTTEC na vzorcích použité asfaltové směsi (před vložením opravy mikrovlnnou technologií a z vývrtů) z vozovek v Kutné Hoře. Samotné měření zajistila akreditovaná zkušební laboratoř Viakontrol. 

„Mikrovlnná technologie FUTTEC, kterou rozvíjíme ve spolupráci s Akademií věd a VUT v Brně, je inovativní řešení pro preventivní údržbu asfaltových pozemních komunikací. Výsledné hodnoty naměřené zkušební laboratoří potvrzují, že dokáže překonat požadavky kladené na zcela novou vozovku, a zároveň zachovat vlastnosti původní vozovky, jako je únosnost a protismykové vlastnosti. Na rozdíl od ostatních technologií, které frézováním či bouráním rozšiřují opravenou plochu, navíc poruchu (např. výtluk či trhlinu) zacelí beze vzniku spáry, do níž by mohla zatékat voda a povrch dále narušovat. Oprava vozovky touto technologií je tak dlouhodobá a přispívá k vyšší bezpečnosti silničního provozu, úspoře financí na údržbu pozemních komunikací i menšímu opotřebení dopravních prostředků,“ uvádí Jiří Rušikvas, zakladatel společnosti FUTTEC.

Výsledky hodnocení kvality použité asfaltové směsi
Pro samotnou opravu využila společnost FUTTEC asfaltovou směs ACO 11 S 50/70 společnosti Eurovia, vyrobenou v obalovně v Klecanech. „Kvalitní oprava výtluku nebo trhliny na pozemní komunikaci začíná u výběru vhodné technologie a profesionální směsi. Při výrobě a pokládce teplé asfaltové směsi totiž hrozí možná degradace plastických vlastností asfaltového pojiva vysokou teplotou a kontaktem se vzdušným kyslíkem. Jedním z ukazatelů míry udržení plastických vlastností asfaltového pojiva je změna hodnoty penetrace jehlou (stanovovaná dle ČSN EN 1426) u původní asfaltové směsi z obalovny a po ohřevu směsi před použitím do opravy – v našem případě v mikrovlnné peci na 145 °C. Zkušební měření prokázalo, že ohřev mikrovlnnou technologií FUTTEC je maximálně šetrný, a asfaltovou směs nedegraduje. U vzorků pojiva byl - po opakovaném zahřátí směsi - zaznamenaný pokles hloubky penetrace jehlou o pouhé desetiny milimetrů, což je velmi blízko tzv. nejistotě měření,“ vysvětluje Hynek Schmidt, Business Development Manager ve společnosti FUTTEC.

Výsledky pevnosti spojení ložní a obrusné vrstvy a míry zhutnění obrusné vrstvy
Pevnost spojení ložní a obrusné vrstvy zajišťuje, že se hotová vozovka chová jako homogenní celek: nedochází tedy k posunu jedné vrstvy po druhé, a tím ke vzniku trhlin a následných výtluků. Jednotlivé otestované vzorky konkrétních oprav technologií FUTTEC vysoce překonaly parametr normy ČSN 73 6121, který stanovuje u vzorku vývrtu o průměru 100 mm minimální požadavek na spojení vrstev 6,7 kN. Dosáhly totiž hodnot od 13 kN po 24,5 kN. „Naše vzorky splnili i požadovanou hodnotu – tedy minimálně 96 % – u míry zhutnění obrusné vrstvy. Nedostatečné zhutnění totiž mívá za následek vznik povrchové koroze, mozaikových trhlin a následné obnovení výtluků,“ dodává Hynek Schmidt.